BISMUTH(IV) SUBNITRATE - (1304-85-4)

Giới thiệu

Tên: bismuth(IV) subnitrate
* IUPAC
Số CAS: 1304-85-4
Công thức hóa học: Bi5O(OH)9(NO3)4
Khối lượng phân tử: 1461.98696 g
Lễ Percent: Bi 71.471 %; O 1.0943 %; O 9.8492 %; H 0.6204 %; N 3.8322 %; O 13.132 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn