GOLD(III) OXIDE - (1303-58-8)

Giới thiệu

Tên: gold(III) oxide
* IUPAC
Số CAS: 1303-58-8
Công thức hóa học: Au2O3
Khối lượng phân tử: 441.9313 g
Lễ Percent: Au 89.138 %; O 10.861 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 31.52 %

Để biết thêm thông tin

nguồn