PYRUVIC ACID - (127-17-3)

Giới thiệu

Tên: pyruvic acid; 2-oxopropanoic acid; acetylformic acid
* IUPAC
Số CAS: 127-17-3
Công thức hóa học: C3H4O3 or CH3COCOOH
Khối lượng phân tử: 88.06206 g
Lễ Percent: C 40.916 %; H 4.5783 %; O 54.504 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 2
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 9
Trái phiếu Pi: 2
Tổng số: 11
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn