OCTANOIC ACID* - (124-07-2)

Giới thiệu

Tên: octanoic acid*; caprylic acid
* IUPAC
Số CAS: 124-07-2
Công thức hóa học: C8H16O2 or CH3(CH2)6COOH
Khối lượng phân tử: 144.21144 g
Nhà nước Matter: oily colorless liquid
Lễ Percent: C 66.628 %; H 11.182 %; O 22.188 % 
đồng phân:  isoamyl propionate  •  n-hexyl acetate  •  isobutyl isobutyrate  •  valproic acid

phân loại

Tính chất vật lý

Độ nóng chảy:*
16.3°C 1 = 289.45 K = 61.34°F
Điểm sôi:*
239°C 1 = 512.15 K = 462.2°F
Tỉ trọng (g/cm3):
0.9106 at 20°C 1
* - 1 atm pressure

Độ hòa tan

định tính:
hòa tan được:  1

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 1
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 25
Trái phiếu Pi: 1
Tổng số: 26
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 3-231.