ALLYL CAPROATE - (123-68-2)

Giới thiệu

Tên: allyl caproate; prop-2-enyl hexanoate*; allyl hexanoate; 2-propenyl n-hexanoate; hexanoic acid, 2-propenyl ester
* IUPAC
Số CAS: 123-68-2
Công thức hóa học: C9H16O2
Khối lượng phân tử: 156.22214 g
Nhà nước Matter: colorless to pale yellow/clear liquid
Lễ Percent: C 69.193 %; H 10.323 %; O 20.482 % 

phân loại

• hữu cơ • anken • este

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 2
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 26
Trái phiếu Pi: 2
Tổng số: 28
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0
lai: single bonded carbons are sp3; double bonded carbons are sp2; double bonded oxygen is sp2; single bonded oxygen is sp3

Để biết thêm thông tin

nguồn