P-AMINOPHENOL - (123-30-8)

Giới thiệu

Tên: p-aminophenol; 4-aminophenol
* IUPAC
Số CAS: 123-30-8
Công thức hóa học: C6H7NO
Khối lượng phân tử: 109.12588 g
Nhà nước Matter: white powder
Lễ Percent: C 66.037 %; H 6.4655 %; N 12.835 %; O 14.661 % 
đồng phân:  N-phenylhydroxylamine  •  o-aminophenol

phân loại

• hữu cơ • thơm • phenol • amin bậc

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 3
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 15
Trái phiếu Pi: 3
Tổng số: 18
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 1
lai: carbons are sp2; oxygen and nitrogen are sp3

Thông tin an toàn

NFPA 704 Ratings:
Health: 2 - Intense or continued but not chronic exposure could cause temporary incapacitation or possible residual injury.
Flammability: 1 - Must be heated before ignition can occur. Flash point over 93°C (200°F).
Reactivity: 0 - Normally stable, even under fire exposure conditions, and is not reactive with water.

Để biết thêm thông tin

nguồn