STRONTIUM STANNATE - (12143-34-9)

Giới thiệu

Tên: strontium stannate
* IUPAC
Số CAS: 12143-34-9
Công thức hóa học: SrSnO3
Khối lượng phân tử: 254.3282 g
Lễ Percent: Sr 34.451 %; Sn 46.675 %; O 18.872 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn