VANILLIC ACID - (121-34-6)

Giới thiệu

Tên: vanillic acid; 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid; 4-hydroxy-m-anisic acid
* IUPAC
Số CAS: 121-34-6
Công thức hóa học: C8H8O4
Khối lượng phân tử: 168.14672 g
Lễ Percent: C 57.143 %; H 4.7955 %; O 38.060 % 
đồng phân:  homogentisic acid

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 4
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 20
Trái phiếu Pi: 4
Tổng số: 24
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 1

Để biết thêm thông tin

nguồn