TITANIUM(III, IV) OXIDE - (12065-65-5)

Giới thiệu

Tên: titanium(III, IV) oxide
* IUPAC
Số CAS: 12065-65-5
Công thức hóa học: Ti3O5
Khối lượng phân tử: 223.598 g
Lễ Percent: Ti 64.222 %; O 35.777 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 57.58 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s alpha): -587.8 kcal/mol 1 = -2,459.36 kJ/mol
S° (s alpha): 30.9 cal/(mol•K) 2 = 129.29 J/(mol•K)
ΔGf° (s alpha): -553.9 kcal/mol 3 = -2,317.52 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.