HOLMIUM OXIDE - (12055-62-8)

Giới thiệu

Tên: holmium oxide
* IUPAC
Số CAS: 12055-62-8
Công thức hóa học: Ho2O3
Khối lượng phân tử: 377.85884 g
Lễ Percent: Ho 87.297 %; O 12.702 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 66.97 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -449.5 kcal/mol 1 = -1,880.71 kJ/mol
S° (s): 37.8 cal/(mol•K) 2 = 158.16 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -428.1 kcal/mol 3 = -1,791.17 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.