CALIFORNIUM(III) OXIDE - (12050-91-8)

Giới thiệu

Tên: californium(III) oxide
* IUPAC
Số CAS: 12050-91-8
Công thức hóa học: Cf2O3
Khối lượng phân tử: 549.9982 g
Lễ Percent: Cf 91.273 %; O 8.7269 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn