CALCIUM TITANATE - (12049-50-2)

Giới thiệu

Tên: calcium titanate
* IUPAC
Số CAS: 12049-50-2
Công thức hóa học: CaTiO3
Khối lượng phân tử: 135.9432 g
Lễ Percent: Ca 29.481 %; Ti 35.211 %; O 35.307 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

nhiệt hóa học

ΔHf° (s perovskite): -396.9 kcal/mol 1 = -1,660.63 kJ/mol
S° (s perovskite): 22.38 cal/(mol•K) 2 = 93.64 J/(mol•K)
ΔGf° (s perovskite): -376.5 kcal/mol 3 = -1,575.28 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.