TANTALUM(IV) OXIDE - (12036-14-5)

Giới thiệu

Tên: tantalum(IV) oxide; tantalum dioxide
* IUPAC
Số CAS: 12036-14-5
Công thức hóa học: TaO2
Khối lượng phân tử: 212.9467 g
Lễ Percent: Ta 84.973 %; O 15.026 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 58.79 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (g): -48 kcal/mol 1 = -200.83 kJ/mol
S° (g): 67 cal/(mol•K) 2 = 280.33 J/(mol•K)
ΔGf° (g): -50 kcal/mol 3 = -209.20 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.