RHENIUM(IV) OXIDE - (12036-09-8)

Giới thiệu

Tên: rhenium(IV) oxide
* IUPAC
Số CAS: 12036-09-8
Công thức hóa học: ReO2
Khối lượng phân tử: 218.2058 g
Lễ Percent: Re 85.335 %; O 14.664 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 46.67 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -101 kcal/mol 1 = -422.58 kJ/mol
S° (s): 41 cal/(mol•K) 2 = 171.54 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -88 kcal/mol 3 = -368.19 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.