PLUTONIUM(II) OXIDE - (12035-83-5)

Giới thiệu

Tên: plutonium(II) oxide
* IUPAC
Số CAS: 12035-83-5
Công thức hóa học: PuO
Khối lượng phân tử: 254.9994 g
Lễ Percent: Pu 93.725 %; O 6.2742 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 64.85 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -135 kcal/mol 1 = -564.84 kJ/mol
S° (s): 16.9 cal/(mol•K) 2 = 70.71 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -128.8 kcal/mol 3 = -538.90 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.