NICKEL(II) TITANATE - (12035-39-1)

Giới thiệu

Tên: nickel(II) titanate; nickel titanium oxide
* IUPAC
Số CAS: 12035-39-1
Công thức hóa học: NiTiO3
Khối lượng phân tử: 154.5586 g
Lễ Percent: Ni 37.974 %; Ti 30.970 %; O 31.055 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn