LUTETIUM OXIDE - (12032-20-1)

Giới thiệu

Tên: lutetium oxide
* IUPAC
Số CAS: 12032-20-1
Công thức hóa học: Lu2O3
Khối lượng phân tử: 397.9322 g
Lễ Percent: Lu 87.938 %; O 12.061 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 73.94 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -448.9 kcal/mol 1 = -1,878.20 kJ/mol
S° (s): 26.28 cal/(mol•K) 2 = 109.96 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -427.6 kcal/mol 3 = -1,789.08 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.