GALLIUM(I) OXIDE - (12024-20-3)

Giới thiệu

Tên: gallium(I) oxide
* IUPAC
Số CAS: 12024-20-3
Công thức hóa học: Ga2O
Khối lượng phân tử: 155.4454 g
Lễ Percent: Ga 89.707 %; O 10.292 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 49.39 %

Để biết thêm thông tin

nguồn