GALLIUM(II) OXIDE - (12024-08-07)

Giới thiệu

Tên: gallium(II) oxide
* IUPAC
Số CAS: 12024-08-07
Công thức hóa học: GaO
Khối lượng phân tử: 85.7224 g
Lễ Percent: Ga 81.335 %; O 18.664 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 49.39 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (g): 66.8 kcal/mol 1 = 279.49 kJ/mol
S° (g): 55.2 cal/(mol•K) 2 = 230.96 J/(mol•K)
ΔGf° (g): 60.6 kcal/mol 3 = 253.55 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.