CALIFORNIUM(IV) OXIDE - (12015-10-0)

Giới thiệu

Tên: californium(IV) oxide
* IUPAC
Số CAS: 12015-10-0
Công thức hóa học: CfO2
Khối lượng phân tử: 282.9988 g
Lễ Percent: Cf 88.692 %; O 11.307 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn