STRONTIUM ALUMINATE - (12004-37-4)

Giới thiệu

Tên: strontium aluminate
* IUPAC
Số CAS: 12004-37-4
Công thức hóa học: SrAlO3
Khối lượng phân tử: 162.599738 g
Lễ Percent: Sr 53.886 %; Al 16.593 %; O 29.519 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn