BUTYNEDIOL - (110-65-6)

Giới thiệu

Tên: butynediol; but-2-yne-1,4-diol; 2-butyne-1,4-diol
* IUPAC
Số CAS: 110-65-6
Công thức hóa học: C4H6O2 or HOCH2CCCH2OH
Khối lượng phân tử: 86.08924 g
Lễ Percent: C 55.805 %; H 7.0248 %; O 37.169 % 
đồng phân:  vinyl acetate  •  diepoxybutane  •  2,3-butanedione  •  methyl acrylate  •  &gamma

phân loại

• hữu cơ • ankin • diol

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 0
Trái phiếu ba: 1
Trái phiếu Sigma: 11
Trái phiếu Pi: 2
Tổng số: 13
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 2

Để biết thêm thông tin

nguồn