FUMARIC ACID - (110-17-8)

Giới thiệu

Tên: fumaric acid; (E)-butenedioic acid*; trans-1,2-ethylenedicarboxylic acid
* IUPAC
Số CAS: 110-17-8
Công thức hóa học: C4H4O4 or HOOCCHCHCOOH
Khối lượng phân tử: 116.07216 g
Nhà nước Matter: white solid
Lễ Percent: C 41.390 %; H 3.4734 %; O 55.136 % 
đồng phân:  maleic acid

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 3
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 11
Trái phiếu Pi: 3
Tổng số: 14
carboxyl Groups: 2
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn