DINITROGEN TRIOXIDE - (10544-73-7)

Giới thiệu

Tên: dinitrogen trioxide
* IUPAC
Số CAS: 10544-73-7
Công thức hóa học: N2O3
Khối lượng phân tử: 76.0116 g
Lễ Percent: N 36.854 %; O 63.145 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 12.12 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (g): 20.01 kcal/mol 1 = 83.72 kJ/mol
S° (g): 74.61 cal/(mol•K) 2 = 312.17 J/(mol•K)
ΔGf° (g): 33.32 kcal/mol 3 = 139.41 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.