RHODIUM(III) SULFATE - (10489-46-0)

Giới thiệu

Tên: rhodium(III) sulfate
* IUPAC
Số CAS: 10489-46-0
Công thức hóa học: Rh2(SO4)3
Khối lượng phân tử: 493.9988 g
Lễ Percent: Rh 41.662 %; S 19.472 %; O 38.865 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn