BISMUTH(III) OXYNITRATE - (10361-46-3)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) oxynitrate
* IUPAC
Số CAS: 10361-46-3
Công thức hóa học: BiONO3
Khối lượng phân tử: 286.98468 g
Lễ Percent: Bi 72.819 %; O 5.5750 %; N 4.8806 %; O 16.725 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn