TITANIUM(III) SULFIDE - (10343-61-0)

Giới thiệu

Tên: titanium(III) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 10343-61-0
Công thức hóa học: Ti2(SO4)3
Khối lượng phân tử: 383.9218 g
Lễ Percent: Ti 24.935 %; S 25.055 %; O 50.008 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn