GOLD(III) SELENATE - (10294-32-3)

Giới thiệu

Tên: gold(III) selenate
* IUPAC
Số CAS: 10294-32-3
Công thức hóa học: Au2(SeO4)3
Khối lượng phân tử: 822.8059 g
Lễ Percent: Au 47.876 %; Se 28.789 %; O 23.333 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn