COPPER(II) ARSENITE - (10290-12-7)

Giới thiệu

Tên: copper(II) arsenite
* IUPAC
Số CAS: 10290-12-7
Công thức hóa học: CuHAsO3
Khối lượng phân tử: 187.47374 g
Lễ Percent: Cu 33.895 %; H 0.5376 %; As 39.963 %; O 25.602 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn