COPPER(II) PYROPHOSPHATE - (10102-90-6)

Giới thiệu

Tên: copper(II) pyrophosphate
* IUPAC
Số CAS: 10102-90-6
Công thức hóa học: Cu2P2O7
Khối lượng phân tử: 301.035322 g
Lễ Percent: Cu 42.218 %; P 20.578 %; O 37.203 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn