SILICON(II) OXIDE - (10097-28-6)

Giới thiệu

Tên: silicon(II) oxide; silicon monoxide
* IUPAC
Số CAS: 10097-28-6
Công thức hóa học: SiO
Khối lượng phân tử: 44.0849 g
Lễ Percent: Si 63.707 %; O 36.292 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 46.67 %

Để biết thêm thông tin

nguồn