COPPER(II) NITRATE TRIHYDRATE - (10031-43-3)

Giới thiệu

Tên: copper(II) nitrate trihydrate; cupric nitrate trihydrate
* IUPAC
Số CAS: 10031-43-3
Công thức hóa học: Cu(NO3)23H2O
Khối lượng phân tử: 205.57108 g
Lễ Percent: Cu 30.911 %; N 13.627 %; O 46.697 %; H 0.9806 %; O 7.7829 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn