STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE - (10025-70-4)

Giới thiệu

Tên: strontium chloride hexahydrate
* IUPAC
Số CAS: 10025-70-4
Công thức hóa học: SrCl26H2O
Khối lượng phân tử: 176.54128 g
Lễ Percent: Sr 49.631 %; Cl 40.163 %; H 1.1418 %; O 9.0626 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -627.1 kcal/mol 1 = -2,623.79 kJ/mol
S° (s): 93.4 cal/(mol•K) 2 = 390.79 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -535.67 kcal/mol 3 = -2,241.24 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.