TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE - (10025-69-1)

Giới thiệu

Tên: tin(II) chloride dihydrate; stannous chloride dihydrate
* IUPAC
Số CAS: 10025-69-1
Công thức hóa học: SnCl22H2O
Khối lượng phân tử: 207.63128 g
Lễ Percent: Sn 57.173 %; Cl 34.149 %; H 0.9708 %; O 7.7056 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn