(10E,12Z)-10,12-HEXADECADIEN-1-OL - (1002-94-4)

Giới thiệu

Tên: (10E,12Z)-10,12-hexadecadien-1-ol
* IUPAC
Số CAS: 1002-94-4
Công thức hóa học: C16H30O
Khối lượng phân tử: 238.4088 g
Lễ Percent: C 80.605 %; H 12.683 %; O 6.7109 % 
đồng phân:  cis-11-hexadecenal  •  bombykol

phân loại

• hữu cơ

Sử dụng / Chức năng

• "[is] the sex pheremone of the silkworm." 1

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Brown, William H. and Foote, Christopher S. Organic Chemistry 2nd ed.; Saunders College Publishing: Orlando, FL, 1998; p 169.