C.I. SOLVENT YELLOW 3 - (97-56-3)

Giới thiệu

Tên: C.I. solvent yellow 3; o-aminoazotoluene
* IUPAC
Số CAS: 97-56-3
Công thức hóa học: C14H15N3
Khối lượng phân tử: 225.289 g
Nhà nước Matter: gold colored crystals
Lễ Percent: C 74.637 %; H 6.7109 %; N 18.651 % 

phân loại

• hữu cơ

Sử dụng / Chức năng

• "Coloring oils, fats and waxes; manuf[acturing] of pigments. Chemical intermediate for the production of dyes." 1

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 13th ed.; Budavari, S.; O'Neil, M.J.; Smith, A.; Heckelman, P. E.; Kinneary, J. F., Eds.; Merck & Co.: Whitehouse Station, NJ, 2001; entry 419.