GOLD(I) CYANIDE - (506-65-0)

Giới thiệu

Tên: gold(I) cyanide
* IUPAC
Số CAS: 506-65-0
Công thức hóa học: AuCN
Khối lượng phân tử: 222.98395 g
Lễ Percent: Au 88.332 %; C 5.3863 %; N 6.2814 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn