GALLIUM(III) NITRIDE - (25617-97-4)

Giới thiệu

Tên: gallium(III) nitride
* IUPAC
Số CAS: 25617-97-4
Công thức hóa học: GaN
Khối lượng phân tử: 83.7297 g
Lễ Percent: Ga 83.271 %; N 16.728 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 37.27 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (g): 42 kcal/mol 1 = 175.73 kJ/mol
S° (g): 54 cal/(mol•K) 2 = 225.94 J/(mol•K)
ΔGf° (g): 36 kcal/mol 3 = 150.62 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.