TITANIUM(III) NITRIDE - (25583-20-4)

Giới thiệu

Tên: titanium(III) nitride
* IUPAC
Số CAS: 25583-20-4
Công thức hóa học: TiN
Khối lượng phân tử: 61.8737 g
Lễ Percent: Ti 77.362 %; N 22.637 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 45.45 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -80.8 kcal/mol 1 = -338.07 kJ/mol
S° (s): 7.23 cal/(mol•K) 2 = 30.25 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -74.0 kcal/mol 3 = -309.62 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.