NIOBIUM(III) NITRIDE - (24621-21-4)

Giới thiệu

Tên: niobium(III) nitride
* IUPAC
Số CAS: 24621-21-4
Công thức hóa học: NbN
Khối lượng phân tử: 106.91308 g
Lễ Percent: Nb 86.898 %; N 13.101 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 43.64 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -56.2 kcal/mol 1 = -235.14 kJ/mol
S° (s): 8.25 cal/(mol•K) 2 = 34.52 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -48.2 kcal/mol 3 = -201.67 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.