COPPER(II) CYANIDE - (14763-77-0)

Giới thiệu

Tên: copper(II) cyanide
* IUPAC
Số CAS: 14763-77-0
Công thức hóa học: Cu(CN)2
Khối lượng phân tử: 115.5808 g
Lễ Percent: Cu 54.979 %; C 20.783 %; N 24.237 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn