COPPER(I) AZIDE - (14336-80-2)

Giới thiệu

Tên: copper(I) azide
* IUPAC
Số CAS: 14336-80-2
Công thức hóa học: CuN3
Khối lượng phân tử: 105.5661 g
Lễ Percent: Cu 60.195 %; N 39.804 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 34.55 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): 66.7 kcal/mol 1 = 279.07 kJ/mol
S° (s): 24 cal/(mol•K) 2 = 100.42 J/(mol•K)
ΔGf° (s): 82.4 kcal/mol 3 = 344.76 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.