PLUTONIUM(III) NITRIDE - (12033-54-4)

Giới thiệu

Tên: plutonium(III) nitride
* IUPAC
Số CAS: 12033-54-4
Công thức hóa học: PuN
Khối lượng phân tử: 253.0067 g
Lễ Percent: Pu 94.463 %; N 5.5360 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 52.73 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -75.70 kcal/mol 1 = -316.73 kJ/mol
S° (s): 14.20 cal/(mol•K) 2 = 59.41 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -69.18 kcal/mol 3 = -289.45 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.