COPPER(I) THIOCYANATE - (1111-67-7)

Giới thiệu

Tên: copper(I) thiocyanate; cuprous thiocyanate
* IUPAC
Số CAS: 1111-67-7
Công thức hóa học: CuSCN
Khối lượng phân tử: 121.6284 g
Lễ Percent: Cu 52.246 %; S 26.363 %; C 9.8749 %; N 11.515 % 

phân loại

• vô cơ

Độ hòa tan

Ksp:1.77·10-13 1

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.