ALLYLAMINE - (107-11-9)

Giới thiệu

Tên: allylamine
* IUPAC
Số CAS: 107-11-9
Công thức hóa học: C3H7N
Khối lượng phân tử: 57.09438 g
Lễ Percent: C 63.109 %; H 12.357 %; N 24.532 % 

phân loại

• hữu cơ • anken • amin bậc

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 1
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 10
Trái phiếu Pi: 1
Tổng số: 11
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0
lai: double bonded carbons are sp2; single bonded carbon and nitrogen are sp3

Để biết thêm thông tin

nguồn