BISMUTH(III) IODIDE - (7787-64-6)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) iodide
* IUPAC
Số CAS: 7787-64-6
Công thức hóa học: BiI3
Khối lượng phân tử: 589.69379 g
Lễ Percent: Bi 35.438 %; I 64.561 % 

phân loại

• vô cơ

Độ hòa tan

Ksp:7.71·10-19 1

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 23.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.