EINSTEINIUM(II) IODIDE - (70292-44-3)

Giới thiệu

Tên: einsteinium(II) iodide
* IUPAC
Số CAS: 70292-44-3
Công thức hóa học: EsI2
Khối lượng phân tử: 505.80894 g
Lễ Percent: Es 49.821 %; I 50.178 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn