THULIUM(II) IODIDE - (60864-26-8)

Giới thiệu

Tên: thulium(II) iodide
* IUPAC
Số CAS: 60864-26-8
Công thức hóa học: TmI2
Khối lượng phân tử: 422.74315 g
Lễ Percent: Tm 39.961 %; I 60.038 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 42.73 %

Để biết thêm thông tin

nguồn