CALIFORNIUM(II) IODIDE - (49774-08-5)

Giới thiệu

Tên: californium(II) iodide
* IUPAC
Số CAS: 49774-08-5
Công thức hóa học: CfI2
Khối lượng phân tử: 504.80894 g
Lễ Percent: Cf 49.721 %; I 50.278 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn