SILVER TRIIODIDE - (37375-12-5)

Giới thiệu

Tên: silver triiodide
* IUPAC
Số CAS: 37375-12-5
Công thức hóa học: Ag3I3
Khối lượng phân tử: 704.31801 g
Lễ Percent: Ag 45.945 %; I 54.054 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 22.12 %

Để biết thêm thông tin

nguồn